نوشته‌ها

کتاب مورد علاقه من با عنوان «نی نی کوچولو گرسنه شه خیلی زیاد»

من و علاقه ام به کتاب I and my interest in books

عکس من در سه ماهگی

عکس من در سه ماهگی

کتاب مورد علاقه من با عنوان «نی نی کوچولو گرسنه شه خیلی زیاد»

کتاب مورد علاقه من با عنوان «نی نی کوچولو گرسنه شه خیلی زیاد»

 

من و کتاب بزرگم با نام «غوغولی خان»

من و کتاب بزرگم با نام «غوغولی خان»

 

من و علاقه ام به کتاب

I and my interest in books

 

من کتاب خواندن را دوست دارم.

I like reading books.

قبل از تولد من، خانواده ام برایم کتاب های زیادی خریده بودند.

Before I was born, my family had bought many books for me.

پدرم شب ها برایم کتاب می خواند.

My father read books for me at nights.

مادرم هم همیشه برایم قصه می گفت.

Also my mother always told me stories.

وقتی به خرید می رفتیم، من همیشه دوست داشتم کتاب های مورد علاقه ام را بخرم.

When we went to shopping, I always liked buying my favorite books.

حتی من در زمان کودکی یک کتاب بزرگ داشتم که دوبرابر خودم بود.

Even as a baby, I’ve had a large book twice my size.

من هم برای عروسکهایم قصه میگفتم.

I also told a story to my dolls.

قصه هایی را که من برای عروسکهایم میگفتم مادرم در دفتری یادداشت میکرد

My mother wrote the stories that I’ve told my dolls in her notebook.

وقتی ۱۱ ساله شدم آنها را دوباره برایم می خواند.

When I became 11 years old, she reread them for me.

ما تصمیم گرفتیم قصه های کودکی ام را به صورت کتاب منتشر کنیم.

We decided to publish my childhood stories as a book.

و نام کتاب را «خانواده خرسی خانم» گذاشتیم.

And we named the book “Lady Bear’s Family.”

من دوست دارم در آینده نویسنده بزرگی بشوم و در زمینه روانشناسی کتاب بنویسم

I would like to be a successful writer in future and write books about psychology.